דיזנגוף סחר | יש אי שם
6237
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-6237,single-format-standard,mkd-core-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx child-child-ver-1.0.0,onyx-ver-1.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 
יש אי שם - מגדלים- שער כתבה

יש אי שם

 

על רצועת חוף בתולית, מאחורי הרים וגבעות נבנה לו פרויקט מגורים אקסקלוסיבי ומיוחד – פרויקט המגורים LAGOON נמצא במרכז הארץ אבל הוא הכי רחוק משם הבתולית החוף רצועת לפרויקט, שצמודה פרטי, ים חוף יתרונות אלו כל – העיר ורעשי מהפיח המרחק פרויקט שרק LAGOON מזכירים מסוימת ובמידה מהם נהנה בנופש מאוד אם בחו"ל. מפנק ריזורט קשה מאוד יהיה חוץ, ותושבי תיירים של משיכה למוקד הפכה נתניה שהעיר העובדה את לזהתו סיפו להאמין שפרויקט כזה קיים בישראל. 20 ק אביב מתל אווירי בקו"מו של במרחק 10 דקות נסיעה , לומוקם בארץ האחרונים הפרויקטים אחד בשיבנו סמיכות לקו החוף ייחודי קומפלקס – המשתרע פניעל35 ממש נתניה של הדרומי בחוף דונם על הים. האחרונות בשנים הפכה נתניה פניה את לספק מנת על רבים מלון בתי נבנים בעיר תיירות, למעצמת בע שמגיעים חוץ תושבי בקרב הרב הביקושאת ארה"ב צרפת, מאנגליה, יקר ואיטליה" חנן מסביר

סגל סחר דיזנגוף בחברת השיווק סמנכ"ל,. " עם ביחד העיר של הטבע ושמורות היפיפייה החוף רצועת הופ ססגוניים בילוי מקומות ושוקקת לאטרקטיבית אותה כים ואטר דייריועבורק פחות לאטיבית מפרויקטי היוקרה בתל אביב. קומפלקס LAGOON , צפוי להתאכלס ב שנת של השנייה מחצית 2015 שרבים השקט את מספק,הביתה. חוזרים כשהם מחפשים מאיתנו רוצה היה לא מאיתנו מי הרי ארוך יום אחרי הביתה לחזור מפנקת ערב שגרת אל ולצלול רגליים להרים הספה, על להתיישב בעבודה, החוף, קו על בהליכה בפרטית בריכה ב או טובה במסעדה, משוכלל כושר חדר אתם בו לבניין מתחת ממש שנמצאים חלום. בגדר רק נשארת שכזו חיים שגרת רובנו אצלמתגוררים? הדייריםעבור שיתגוררו בקומפלקס היוקרתי המגורים LAGOON במציאות. דווקא מדובר יותר פרטית יותר, שקטה אחרת מציאות אותם לכל בדיוק שמתאימה אלו יוקרתי בקומפלקס הארץ במרכז להתגורר שמבקשים שפוי במחיר, ולהרגיש בחו"ל.

מציעה מתחם 2 יוקרתיים מגורים מגדלי בני34 ו-37 קומות מיטב ידי על גבוה בסטנדרט שנבנים ובארץ מהמובילות הביצוע וחברותהאדריכליםכוללים 320 דירות לצד יוקרת מלון י WEST LAGOON המשתרע על שטח של כ-15 אלף מ"ר וכולל 273 חדרים פרטיים וחוף ים פרטי.

הפ סיליטיז כוללבפרויקטים את מהכל – יוקרה מגה פרויקטשמגדיר מרווחות דירות מעוצב, פסליםגןבריכ לים, המשקיפות ענקומרפסות ותפרטיות , גבוהה, תקרה בעל ענקלובי לגינה, יציאה עם ברלובי SKY BAR הגג בקומת , סביב אבטחה מותגים, בוטיק מסעדה, קפה, בית משוכלל, כושר וחדרספא קרקעי תת חניוןהשעון, ועוד. אלו כללצד – הגבוה, הבנייהסטנדרט היוקרה ממבני בהרבה שגבוה אביב,בתל המחירהשפוי אביבים התל במגדלים הדירות ממחירי משמעותי באופן שנמוך והקרבה יוצאת הדופן לחוף הים הופכים את קומפלקס LAGOON למתחם המגורים היוקרתי ביותר בארץ.

מלונאות אחד במבנה המשלבים במיאמי החוף קו על דומים מקומפלקסים למעשה נגזר "הרעיון ההנאה אלא דווקא, השקיעה לא זו להם. נותן כזה שמקום הגדול הרווח את מבינים אנשיםומגורים. בכל תחומי החיים", מציין סגל. בבניין הפרטית בבריכה לשחות או הים על לריצה בבוקר לצאת שרוצים לאנשים נועד"הפרויקט, וללהתקלח צאת העבודה יום את ולסיים בפרויקט הקפה מבתי באחד הים מול קפה עם קרואסון לאכול בטיול אל מול השקיעה".

" שבו מי שמקבל התמורה היוקרתי בקומפלקס להתגורר חר יותר רבה לקבל ניתן שיהיה תמורה מכלב אחרים יוקרתיים בפרויקטים כאשר אביב תל של מזה משמעותי באופן נמוך לצידה הנקובה מחיר פרויקטים אחרים הממוקמים 20 ק"מ דרומה ממנו".